Privacy Statement

Privacyverklaring Yormac Apple Service & Support 

Yormac Apple Service & Support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Yormac Apple Service & Support vindt uw privacy belangrijk en maakt daarom middels deze verklaring inzichtelijk wat er met de gegevens gebeurt die op deze website worden verwerkt. 

Contactgegevens: 

Yormac Apple Service & Support
Rob van Vroenhoven
Kruissteeg 19
1211HD Hilversum
06-53606200 / 035-3690334
serviceensupport@yormac.nl
www.yormac.nl

Rob van Vroenhoven is uw contactpersoon voor zaken omtrent omgang met persoonsgegevens 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Yormac Apple Service & Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website ontvangen en verwerken: 

·Voor en achternaam
·Telefoonnummer
·E-mailadres
·Adresgegevens
·Overige gegevens die u ons via het contactformulier toestuurt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Yormac Apple Service & Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

·U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·Het afhandelen van uw betaling
·Verzenden van onze nieuwsbrieven of productinformatie
·U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming 

Yormac Apple Service & Support neemt -geen- besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yormac Apple Service & Support) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Yormac Apple Service & Support bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Yormac Apple Service & Support verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden ten behoeve van commerciële activiteiten. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

Yormac Apple Service & Support gebruikt alleen technische, functionele en/of analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yormac Apple Service & Support en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rob@yormac.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek . Yormac Apple Service & Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Yormac Apple Service & Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden gegevens via een versleutelde verbinding verzonden en in beveiligde omgevingen beheerd. Waar nodig hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met derden. 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rob van Vroenhoven (rob@yormac.nl)